Gimnastyka – regulamin

Regulamin korzystania z zajęć ruchowych

GIMNASTYKA SŁOWIAŃSKICH KOBIET – TRADYCJA BIAŁORUSKA

udostępnianych przez firmę

HARMONIA RUCHU Magdalena Lamentowicz

 

 

Zasady ogólne

 1. W zajęciach Gimnastyki Słowiańskiej mają prawo korzystać osoby, które zapoznają się i zaakceptują niniejszy regulamin oraz złożą podpis pod oświadczeniem o braku przeciwskazań do udziału w zajęciach.
 2. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 3. Uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy bezzwłocznie poinformować o tym instruktora.
 5. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły 15 lat i dostarczyły zgodę Rodzica/Opiekuna na uczestnictwo i oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach Gimnastyki Słowiańskiej.
 6. Osoby poniżej 15 roku życia mogą przebywać w sali, na której prowadzone są zajęcia i uczestniczyć w zajęciach wyłącznie pod opieką i nadzorem osób dorosłych, które ponoszą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
 7. Organizator zajęć Gimnastyki Słowiańskiej nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatniach oraz w innych pomieszczeniach, gdzie odbywają się zajęcia.
 8. Zajęcia odbywają się przy obecności minimum 4 osób – w przypadku mniejszej liczby osób zajęcia są odwołane.
 9. Zajęcia trwają 60 minut.
 10. Uczestnik zajęć Gimnastyki Słowiańskiej wyraża zgodę na przetwarzane swoich danych osobowych podanych podczas rejestracji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane nie będą udostępniane innym osobom i podmiotom.
 11. Uczestnik zajęć Gimnastyki Słowiańskiej wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie swojego wizerunku rozpowszechnianie wizerunku (zdjęć, filmu), na profilu Facebook oraz innych stronach www, a także w materiałach promocyjnych i informacyjnych.
 12. Bez zgody organizatora oraz uczestników zajęć nie można filmować oraz fotografować zajęć Gimnastyki Słowiańskiej.
 13. Uczestnicy zajęć przestrzegają powszechnie przyjętych zasad bezpieczeństwa, współżycia społecznego, zasad dobrego zachowania i szacunku w stosunku do osób współćwiczących.
 14. Podczas zajęć obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków, przynoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwym, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.
 15. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.11.2016r.

 

Płatności

 1. Rachunek za uczestnictwo w zajęciach Gimnastyki Słowiańskiej zostanie wydany na prośbę uczestnika w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi.
 2. Ceny karnetów, wejść jednorazowych i wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik dostępny na stronie www.harmoniaruchu.pl oraz udostępniany poprzez wiadomość email.
 3. Karnety obowiązują przez 30 dni od pierwszych zajęć, na które zostały wykupione – karnety, które straciły ważność nie będą honorowane.
 4. Płatność za karnety i jednorazowe wejście na zajęcia – wyłącznie przelewem według aktualnego cennika, do 10 dnia danego miesiąca na rachunek Firmy Harmonia Ruchu Magdalena Lamentowicz

 

 Klienci BENEFIT SYSTEMS, OK System, FitProfit

Klienci systemu Benefit Systems oraz FitProfit, przy wejściu na zajęcia zobowiązani są do okazania posiadanej Karty oraz dowodu tożsamości i podpisania się na liście obecności – brak Karty i/lub dowodu tożsamości uniemożliwia udział w zajęciach Gimnastyki Słowiańskiej. Klienci OK System wysyłają przed zajęciami SMS na numer operatora systemu, następnie czekają na potwierdzenie przesyłane na swój numer telefonu oraz numer Harmonia Ruchu – dopiero po potwierdzeniu wizyty można uczestniczyć w zajęciach.